EV Hub Motor

EV Hub Motor
Hub Motor

Price 5000

Output -48 v

800w